Uw zoekresultaten

Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de Gebruiksvoorwaarden van PradiumCuracao.
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing als u gebruik maakt van een van Pradium’s websites of diensten. Deze Gebruiksvoorwaarden informeren u over uw rechten en plichten als u gebruik maakt van Pradium. Lees deze zorgvuldig door voordat u Pradium gaat gebruiken.

Wie is Pradium?

PradiumCuracao, onderdeel van Pradium BV is geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nr:
Pradium Curacao is een internetonderneming die het Curaçaose aanbod van woon- en bedrijfsruimte, kavels, koop en huur, op internet presenteert op de websites pradiumcuracao.com, hierna de pradium website.
Pradium is geen makelaar en zal zich ook in de toekomst niet bezighouden met met activiteiten die onder makelaardij verstaan worden.

Algemeen

Op het gebruik van een Pradium website zijn deze Gebruiksvoorwaarden, het Privacybeleid, het Cookiebeleid en andere aanvullende regelgevende documenten die Pradium publiceert op de Pradium website van toepassing. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze documenten, dient u geen gebruik te maken van Pradium.

Pradium behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden zonder voorafgaande bekendmaking eenzijdig te wijzigen. De aanpassingen zullen per direct in werking treden tenzij anders vermeld. De bekendmaking geschiedt door publicatie op de Pradium website en/of het versturen van een mededeling per email aan alle Pradium account houders. Wanneer u na de aanpassingen gebruik blijft maken van Pradium, impliceert dit dat u deze wijzigingen onherroepelijk aanvaardt. Het is dan ook verstandig om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Waarop zijn de Gebruiksvoorwaarden van toepassing?

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, alle aanbiedingen en alle diensten van Pradium tenzij anders aangegeven. Afwijkingen van deze Gebruiksvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met u zijn overeengekomen.

Uw rechten en plichten

U dient zich als gebruiker van een Pradium website in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden.

Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:

  • inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Pradium en/of derden;
  • het doen van inbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
  • het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
  • ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pradium, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren.

Alleen indien Pradium u daartoe voorafgaande schriftelijk toestemming heeft gegeven, is het u toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar een website van Pradium, waarbij de website binnen de kaders van Pradium verschijnt) aan te brengen. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kunt u richten aan info@Pradium.nl.

Ingeval u zich niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt Pradium zich het recht voor om de eventuele schade die voortvloeit uit dit niet-toegestane gebruik op u te verhalen.

Materiaal

Door het plaatsen van materiaal (zoals foto’s, teksten, video’s, tekeningen, etc.) op Pradium geeft u Pradium toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van Pradium. Sommige geplaatste materialen kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten of niet aan Pradium gelieerde websites. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Pradium stemt u ermee in dat uw materiaal getoond kan worden door middel van deze andere distributiekanalen.

Pradium heeft het recht om uw materiaal te verwijderen indien Pradium via één van haar websites een melding ontvangt dat dit onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of haar beleidsregels.

Hoe gaat Pradium met uw persoonlijke gegevens om?

In het Pricacybeleid kunt u lezen waarvoor Pradium de gegevens gebruikt die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen. In het Cookiebeleid vindt u meer informatie over de cookies die Pradium gebruikt. Het Privacybeleid en het Cookiebeleid hebben alleen betrekking op de websites van Pradium en niet op andere websites waarvoor op de Pradium websites links worden aangeboden.

Aansprakelijkheid en vrijwaring

Pradium is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de inhoud van haar websites of van websites die met de website van Pradium zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Pradium is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik of de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar websites beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Pradium is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van diensten en/of informatie van derden, die via de Pradium websites worden aangeboden.

Pradium is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar websites, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Pradium.

Pradium garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Pradium garandeert ook niet dat de op haar websites aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Pradium garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende makelaar). Pradium is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Pradium.

U vrijwaart Pradium tegen alle aanspraken van derden voor schade die zij (stellen te) hebben geleden als gevolg van:

  • het gebruik van informatie op een of meerdere Pradium websites die door u of door in uw opdracht handelende (rechts-)personen is geplaatst;
  • die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de Pradium websites.

Welk recht is van toepassing op deze Gebruiksvoorwaarden?

Op deze Gebruiksvoorwaarden is het recht van Nederland van toepassing. Een geschil over deze Gebruiksvoorwaarden zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Curacao.

Vragen?

Als u vragen hebt, aarzel dan niet om contact met Pradium op te nemen.

PradiumCuracao

nl_NLNederlands

Vergelijk aanbiedingen